اخبار برگزیده

جلسه 95/01/16

سوالات  زیرمربوط به جلسه 95/01/16وازسه خانواده رئوویریده،کالسی ویریده وآستروویریده می باشد.

 

1.خاونده رئوویریده ازلحاظ ژنوم وپوشش به ترتیب چگونه می باشد.

الف.ssRNAفاقد پوشش         ب.dsRNAفاقدپوشش   

        ج.ssRNAواجدپوشش          د.dsRNAواجدپوشش

2.جنس ارتورئوویروس ازکدام زیر خانواده و کدام گونه جزو آن می باشد.

الف .سودورئوویرینه – کمرئو             ب.اسپینارئوویرینه – چانگو اینولا      

  ج.سودورئوویرینه – ممرین ویروس     د. اسپینارئوویرینه –mamalian reovirus

3.mamalian reovirus جه نوع بیماری ایجاد می کند.

الف. تب وآنسفالیت                 ب. گوارشی و تنفسی              

 ج.اسهال درکودکان                  د.اسهال دربزگسالان

4.ویروس کلرادوتیک فیور جزو کدام جنس وازچه راهی انتقال پیدا می کند.

الف.اربی ویروس کنه              ب.کلتی ویروس – کنه    

  ج.  روتا ویروس – پشه         د.کلتی ویروس – پشه

5.خانواده کالسی ویریده ازلحاظ  سنس Sense چگونه وتکثیر درکجا صورت می گیرد.

الف.منفی – سیتوپلاسم               ب.مثبت – هسته               

ج. منفی   هسته                       د. مثبت – سیتوپلاسم

6.کدام یک ازویروس های زیر واجد VPG هستند.

الف. فلاوی ویریده                 ب. پیکورنا ویریده        

 ج.کالسی ویریده              د.گزینه ب وج

7.ساپورو ویروس ازکدام خانواده و جنس و چه بیماری ایجاد می کند.

الف.رئوویریده – تب انسفالیت    ب. کالسی ویریده ساپو ویروس و  گاستروآنتریت اپیدمیک

ج.آستروویریده   تنفسی          د.پیکورنا ویریده اسهال

8.ویروس نورواک ازکدام جنس وکدام خانواده است.

الف. ساپوویروس – کالسی ویریده       ب.نوروویروس  کالیسی ویریده 

 ج.نوروویروس– رئوویریده                   د.ساپو ویروس  رئو ویریده

9.خانواده  آستروویریده از لحاظ پوشش وژنوم چگونه است.

الف.واجد پوشش – ssRNA       ب. فاقد پوشش –dsRNA    

  ج.واجد پوشش –dsRNA        د.فاقدپوشش –ssRNA

10.human astrovirus ازکدام جنس و خانواده  وچند تیپ دارد.

الف.کالسی ویریده – 7تیپ        ب. آستروویریده 7 تیپ   

 ج.کالیسی ویریده – 8 تیپ         د.mamastrovirus آستروویریده 8 تیپ

 

                                                          درپناه حق  جواد صالحی


جلسه 95/01/16

جلسه 95/01/16

جلسه 95/01/16

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها